Tin công ty

Tổng kết, đánh giá công tác 5S – Kaizen năm 2020

Tổng kết, đánh giá công tác 5S – Kaizen năm 2020

Hằng năm, vào dịp tổng kết cuối năm các hoạt động của công ty, Ban Giám đốc Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương cũng đã tổ chức buổi họp tổng kết, đánh giá công tác thực hiện 5S để khen thưởng các tập thể phòng ban, cá nhân đã có những đóng góp, sáng kiến góp phần mang lại hiệu quả, an toàn và tiết kiệm cho tập thể công ty.  

Công tác 5S - Kaizne được duy trì và thực hiện liên tục tại công ty nhằm tạo động lực, khuyến khích mọi người để từng bước nâng cao năng lực quản lý và năng suất của công ty.

Sau đây là vài hình ảnh buổi họp chấm điểm, đánh giá của Ban 5S năm 2020