Tin công ty

Tập huấn An toàn vệ sinh lao động năm 2020

Tập huấn An toàn vệ sinh lao động năm 2020

Sáng nay, ngày 25/09/2020, Công ty tổ chức lớp tập huấn về “An toàn vệ sinh lao động năm 2020” cho toàn thể CBCNV do giảng viên Huỳnh Minh Thiện - Sở lao động TB&XH Tỉnh Bình Dương trực tiếp đào tạo.

Trong buổi tập huấn, giảng viên đã nêu một số điểm mới của bộ luật lao động sẽ được áp dụng vào tháng 01/01/2021 và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ; công tác ATVSLĐ tại cơ sở; các yếu tố liên quan đến vấn đề an toàn lao động, phương pháp xác định và các biện pháp phòng ngừa mà người lao động cũng như người sử dụng lao động cần phải biết.

Việc tổ chức huấn luyện hằng năm về ATVSLĐ của công ty, nhằm giúp CBCNV cũng cố thêm kiến thức và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm để thực hiện tốt hơn nữa công tác ATVSLĐ, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại công ty.

Vài hình ảnh tại buổi tập huấn: