Văn bản pháp quy

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6726:2007 (ISO 535 : 1991) về Giấy và cáctông - Xác định độ hút nước - Phương pháp Cobb

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6726:2007 (ISO 535 : 1991) về Giấy và cáctông - Xác định độ hút nước - Phương pháp Cobb

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ hút nước trong một khoảng thời gian xác định của giấy và cáctông đã gia keo, gồm cả cáctông sóng ở điều kiện chuẩn. Tiêu chuẩn này không phù hợp cho các loại giấy có định lượng nhỏ hơn 50 g/m2, các loại giấy như dập nổi hoặc sử dụng để thử độ gia keo của giấy viết. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại giấy xốp như giấy in báo, các loại giấy không gia keo như giấy thấm hoặc các loại giấy có tính hút nước cao theo ISO 8787.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10087:2013 (EN 646:2006) về Giấy và cáctông tiếp xúc với thực phẩm – Xác định độ bền màu của giấy và cáctông được nhuộm màu

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10087:2013 (EN 646:2006) về Giấy và cáctông tiếp xúc với thực phẩm – Xác định độ bền màu của giấy và cáctông được nhuộm màu

Tiêu chuẩn này mô tả quy trình thử cho giấy và cáctông được nhuộm màu, sử dụng tiếp xúc với thực phẩm. Có hai quy trình được đưa ra. Quy trình A áp dụng cho sản phẩm có thời gian tiếp xúc dài (ví dụ dùng bao gói thực phẩm) và quy trình B áp dụng cho sản phẩm có thời gian tiếp xúc ngắn (ví dụ như khăn giấy, giấy dùng trong nhà bếp, giấy dùng trong nhà).

Quyết định 10508/QĐ-BCT năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2020, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 10508/QĐ-BCT năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2020, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày 18/11/2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 10508/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2020, có xét đến năm 2025. Theo đó, các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau: Tỷ lệ thu hồi giấy loại trong nước là 65%; đáp ứng khoảng 75 - 80% nhu cầu tiêu dùng trong nước, giảm tỷ lệ nhập khẩu các sản phẩm giấy và bột giấy; không cấp phép và dần loại bỏ các nhà máy giấy và bột giấy lạc hậu với quy mô dưới 10.000 tấn/năm. Bên cạnh đó, quy hoạch xác định các chỉ tiêu về công suất thiết kế, cụ thể: Đến năm 2020: Đạt công suất thiết kế 1,8 triệu tấn bột giấy/năm và trên 6,8 triệu tấn giấy/năm; Đến năm 2025: Đạt công suất thiết kế 2,77 triệu tấn bột giấy/năm và trên 10,53 triệu tấn giấy/năm.