Văn bản pháp quy

Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg: Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg: Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Ngày 24/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg về danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2020 và thay thế cho Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 trước đây.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp Công nghiệp giấy và bột giấy

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp Công nghiệp giấy và bột giấy

QCVN 12-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy biên soạn, sửa đổi QCVN 12:2008/BTNMT, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6726:2007 (ISO 535 : 1991) về Giấy và cáctông - Xác định độ hút nước - Phương pháp Cobb

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6726:2007 (ISO 535 : 1991) về Giấy và cáctông - Xác định độ hút nước - Phương pháp Cobb

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ hút nước trong một khoảng thời gian xác định của giấy và cáctông đã gia keo, gồm cả cáctông sóng ở điều kiện chuẩn. Tiêu chuẩn này không phù hợp cho các loại giấy có định lượng nhỏ hơn 50 g/m2, các loại giấy như dập nổi hoặc sử dụng để thử độ gia keo của giấy viết. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại giấy xốp như giấy in báo, các loại giấy không gia keo như giấy thấm hoặc các loại giấy có tính hút nước cao theo ISO 8787.