Giấy Medium

Giấy Medium gia keo

Giấy Medium gia keo

Giấy Medium (standard medium) được sử dụng làm lớp sóng hoặc lớp mặt bên trong của thùng carton

Độ ẩm (Moisture content):  7-9%

Đường kính cuộn (Diameter): 115-125cm

Độ ẩm tương đối (Relative humidity): 60 ± 5%

Nhiệt độ (Temperature): 25 ± 30C

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Định lượng 
Basic weight
(g/m2) ± 4%
Độ bục
Bursting strength
(kgf/cm2)
Độ nén vòng
Ring crush CD 
(kgf/6 inch)
105≥ 2.0≥ 6.0
115≥ 2.2≥ 7.5
125≥ 2.4≥ 9.0
150≥ 3.0≥ 12.0