Tuyển dụng

Nhân viên Bảo trì Cơ khí

Nhân viên Bảo trì Cơ khí

- Thực hiện công việc bảo trì sửa chữa MMTB cơ khí. - Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống cơ khí trong Nhà máy. - Sửa chữa, thay thế thiết bị, xử lý sự cố (nếu có). - Tham gia lập kế hoạch bảo trì, bảo trì phòng ngừa. - Lên kế hoạch công việc, báo cáo kết quả thực hiện cho cấp trên. - Thực hiện các công việc khác được giao.

Chi tiết
Tuyển dụng

Tuyển dụng

Lao động phổ thông, Nhân viên Bảo trì Cơ Điện, Nhân viên Bảo trì Cơ Khí

Chi tiết